Immersion

by Anne Frater

Immersion       English Version

If it had come in a downpour
we would have noticed;
we would have prepared:
oilskin trousers and a big coat
and a bonnet
before setting foot outside.

But instead it was that fine drizzle
that you don’t notice
until you’re soaked through
with a chill in your bones.

Bogadh       Scottish Gaelic

Nam b’ ann na dhìle a bhiodh e air tighinn
bhiodh sinn air mothachadh;
bhiodh sinn air ullachadh a dhèanamh roimhe:
briogais oilisgin agus seacaid mhòr
agus bonaid
mus do chuir sinn cas amach à doras.

Ach ‘s e a bh’ ann ach an tuisge mìn sin
do nach mothaich thu
gus am bi thu bog fliuch
agus fuachd nad chnàmhan.